กองช่าง

นายสุวิทย์  นิยมพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่างนายพรชัย แก้วขวาน้อย
นายช่างโยธา
 
นายวิเชียร ทวีกุล
ผู้ช่วยช่างโยธานายสุรศักดิ์ นิยมชัย
ช่างเครื่องสูบน้ำ

นายปรีชา พลนา
ช่างเครื่องสูบน้ำนายโสภา บุญพูน
ช่างเครื่องสูบน้ำ

นายอรรถวาทิน ถิ่นชัยภูมิ
ผู้ช่วยช่าง

นายเสกสรร ประนาฌตรัง
ช่างเครื่องสูบน้ำ