กองคลัง
นางวัชราภรณ์ พิกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบังอร กวดนอก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางชลธิชา ต่อโชต
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นายฉัตรชัย ศรีวิรัตน์การกูล
ลูกจ้างโครงการเเผนที่ภาษีเเละทรัพย์สิน


นางศิริพร ประเสริฐกุล
เจ้าพนักงานพัสดุ


น.ส.ทิพย์ธัญญา งามบ้านผือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ