ผู้บริหาร

ตราสัญญลักษณ์

สมุดเยี่ยม

จำนวนผู้เข้าชม

สภาองค์การ อบต.

นายถาวร นิยมนา
ประธานสภา

นางสายยล ศรีวิรัตน์การกูล
รองประธานสภา
 

นางนาถธิดา อินทรเพชร
เลขานุการสภาฯ