สภาองค์การ อบต.

นายถาวร นิยมนา
ประธานสภา

นางสายยล ศรีวิรัตน์การกูล
รองประธานสภา
 

นางนาถธิดา อินทรเพชร
เลขานุการสภาฯ