กองสวัสดิการสังคมนายเฉลียว เขตกระโทก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวศิริรัตน์ จรภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน