คณะผู้บริหาร


นายก อบต.นายสมเพศ เฮ้าชัยภูมิ
รองนายก อบต.

 
 

นายสุพล  เเสนขวา
รองนายก อบต.