งานด้านส่งเสริมการเกษตร


 
นายยุทธศักดิ์  พันธุ์ภิญญา
นักวิชาการเกษตร