กองการศึกษานางศิรินนาถ จันทร์ปาน
กองการศึกษา
 
นางนพรัตน์ ชำนาญ
ครูผู้ดูเเลเด็ก
 
นางนลธากาญจน์  ดงทอง
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางกรรณิกา  ทวีกุล
ผู้ดูแลเด็ก