สำนักปลัด

นางนาถธิดา  อินทรเพชร
ปลัด อบต.

 

                     นางสาววันวิสา ชาตะรักษ์
                    นักทรัพยากรบุคคล


                       นายศราวุธ นิยมพร
                         คนงานทั่วไป
     
    หัวหน้าสำนักปลัดนายยุทธศักดิ์ พันธุ์ภิญญา
นักวิชาการเกษตร

พ.อ.อ.วุฒิชัย  กอบคำ
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

 

นายกฤษณพล เฮ้าชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลน.ส.ลักขณา โทแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

  


นางสาวพัชรี สีมาเเก้ว
เจ้าพนักงานที่ธุรการ