ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญ
แหล่งข้าวพันธุ์ดี           สังกะสีโด่งดัง
     ผ้าเกล็ดเต๋าทอมือ      เลื่องลือเสื่อกกงาม
เมืองสำราญไมตรี        คนมีคุณธรรม


ประวัติความเป็นมา      
         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 8 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยแยกออกมาจากตำบลบ้านค่าย และยกฐานะจากสภาตำบลโนนสำราญ อำเภอ เมือง จังหวัดชยภูมิ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้ปรับขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2551


ข้อมูลทั่วไป  
        ที่ตั้งและขนาด เป็นตำบลหนึ่งใน 18 ตำบลของอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 32.56 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 20,345 ไร่ อาณาเขต ตำบลโนนสำราญ มีเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม . จังหวัดนครราชสีมา.ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา.ทิศตะวันตกติดกับตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิสภาพทั่วไป  
          สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับที่ดอน  และลาดเอียงลงทางทิศใต้จนถึงแม่น้ำชี ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดนครราชสีมา ภูมิประเทศโล่งแจ้งสลับกับแหล่งน้ำ  มีลำห้วยมากมายกระจายในตำบล เช่น  แม่น้ำชี  ลำปึก ห้วยคลองจอก  กุดช้าง  และกุดระเริง เป็นต้น  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนา)ตำบลโนนสำราญเป็นตำบลที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก  ลักษณะหมู่บ้านมีลักษณะตั้งเป็นวงกลมรอบตำบล  แต่งละหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างไกลกันนัก  จึงง่ายต่อการพัฒนานอกจากนี้ตำบลโนนสำราญยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติอีกเป็นจำนวน มากหากมีการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขินให้อยู่ในสภาพที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ ใช้ตลอดทั้งปีได้ก็จะเป็นผลดียิ่งสำหรับประชาชนในตำบลที่ส่วนมากประกอบอาชีพ เกษตรกรรมจะสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี


สภาพภูมิอากาศ
     สภาพภูมิอากาศของตำบลโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนขึ้นอยู่ในภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนมี  3  ฤดู  โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี  มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว   ร้อนจัดในฤดูร้อน  และช่วงฝนสลับกับช่วงแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูการ  ฤดูร้อนประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  และฤดูหนาวประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาในการปลูกพืชที่เหมาะสมในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเวบไซต   www.nonsamran.com